Algemene voorwaarden

Btw-nummer: NL810162064B01
Kvk: 02075078

U kunt onze algemene voorwaarden in PDF formaat downloaden.


Jurigo.nl – Algemene voorwaarden

Jurigo is een geregistreerde handelsnaam van MKB Huisjuristen B.V.
De algemene voorwaarden van MKB Huisjuristen B.V. zijn ook van toepassing op de producten, diensten en facturen van Jurigo.

Algemene voorwaarden MKB Huisjuristen B.V.

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

1. Algemene Voorwaarden: de Algemene Voorwaarden van Jurigo en MKB Huisjuristen
2. Bestelprocedure: de procedure, die Afnemer interactief doorloopt op onze website, om juridische documenten geleverd te krijgen.
3. Documenten: documenten, modelcontracten, modelbrieven, checklists, formats, formulieren en handleidingen, verkrijgbaar bij Jurigo.nl.
4. Factuur: de factuur welke Afnemer via elektronische weg door Jurigo ter beschikking wordt gesteld.
5. Overeenkomst: overeenkomst, met betrekking tot de levering van documenten via elektronische weg en het screenen en opstellen van documenten via Jurigo, waarvan de Algemene Voorwaarden van Jurigo onlosmakelijk onderdeel uitmaken.
6.Jurigo.nl: de partij die zich bedient van deze Algemene Voorwaarden
7. MKB Huisjuristen: bedrijfsjuridisch adviesbureau dat voor Afnemers van Jurigo juridische werkzaamheden kan verrichten.
8. Website: de website van Jurigo, te vinden onder de URL http://www.jurigo.nl

Opdracht
1. MKB Huisjuristen B.V., hierna aan te duiden als: “MKBHJ”, is een besloten vennootschap die zich ten doel stelt om de juridische adviespraktijk uit te oefenen, een en ander in de meest ruime zin. Bij die uitoefening laat MKBHJ zich bijstaan door personen, die door haar bij de uitvoering van de opdrachten van haar opdrachtgevers worden ingeschakeld.

2. Alle diensten en (andere werkzaamheden) worden verricht uit hoofde van een overeenkomst van opdracht tussen de opdrachtgever, hierna aan te duiden als: “cliënt of cliënten” met MKBHJ. Op de overeenkomst zijn, onder uitsluiting van enige andere algemene voorwaarden, deze algemene voorwaarden van toepassing.
3. Alle opdrachten van cliënten beschouwt MKBHJ als uitsluitend aan haar gegeven, ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat een opdracht door een bepaalde persoon zal worden uitgevoerd. De werking van artikel 7:404 Burgerlijk Wetboek, dat voor het laatstgenoemde geval een regeling geeft, en de werking van artikel 7:407 lid 2 Burgerlijk Wetboek, dat een hoofdelijke aansprakelijkheid vestigt voor de gevallen waarin aan twee of meer personen een opdracht is gegeven, worden uitgesloten.
4. De uitvoering van verstrekte opdrachten geschiedt uitsluitend ten behoeve van cliënt. Derden kunnen aan de uitvoering van de voor cliënt verrichte werkzaamheden geen rechten ontlenen.
5. Betaling van de factuur geldt als het aanvaarden van een aanbod.

Toepasselijkheid
6. Uitdrukkelijk wordt de toepasselijkheid van algemene voorwaarden, leverings‐of betalingsvoorwaarden en/of bijzondere voorwaarden van Afnemer uitgesloten.

7. Jurigo behoudt zich het recht voor de Algemene Voorwaarden te allen tijde aan te vullen en/of te wijzigen.

Financiële bepalingen
8. Betaling van declaraties van MKBHJ dient, zonder opschorting of verrekening, te geschieden binnen 9 dagen na factuurdatum. Na het verstrijken van voornoemde betalingstermijn is cliënt jegens MKBHJ in verzuim. Ingeval van verzuim is cliënt MKBHJ een contractuele rente ad 1% per maand over het openstaande factuurbedrag verschuldigd. Alle (buiten)gerechtelijke kosten die verband houden met de invordering van declaraties – met een minimum van 15 % over het te incasseren bedrag – komen voor rekening van cliënt. De gerechtelijke kosten zijn niet beperkt tot de te liquideren proceskosten doch zullen integraal voor rekening van cliënt zijn, indien deze (in overwegende mate) in het ongelijk wordt gesteld.

9. MKBHJ is bevoegd om aan cliënt toekomende gelden, die MKBHJ onder zich heeft of krijgt, met openstaande declaraties te verrekenen.
10. Prijzen zoals genoemd op de website zijn exclusief omzetbelasting (BTW) voor ondernemers en inclusief (BTW) voor particulieren. Freelancers en ZZP’ers beschouwen wij als ondernemers.

Beperking van aansprakelijkheid, Vrijwaring en garantie
11. Jurigo heeft zich ingespannen om de Documenten met de grootst mogelijke zorg samen te stellen, maar kan niet garanderen dat de Documenten zonder fouten en/of omissies zijn.

12. Afnemer is op de hoogte van, bekend met en aanvaard bij deze de consequenties en gevolgen van het feit dat de Documenten voorbeelden en modellen zijn die van meer algemene aard zijn, aan de hand waarvan Afnemer zelf of met behulp van een deskundige een eigen definitief document die specifiek op zijn of haar situatie is toegesneden kan maken.

13. Rekening houdende met het bepaalde in het vorige artikellid, is het gebruik van de Documenten dan ook geheel voor rekening en risico van Afnemer, dan wel de uiteindelijke gebruiker(s) van de Documenten.

14. Afnemer garandeert zodanig gebruik te maken van de Documenten dat daardoor geen schade ontstaat aan Jurigo en/of derden en voorts vrijwaart Afnemer/ cliënt Jurigo en de aan haar gelieerde ondernemingen en personen tegen aanspraken van derden inzake handelingen van Afnemer.

15. Indien bij de uitvoering van een opdracht van een cliënt zich onverhoopt een gebeurtenis voordoet, die tot aansprakelijkheid leidt, zal die aansprakelijkheid beperkt zijn tot het bedrag of de bedragen waarop de door MKBHJ afgesloten aansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft met inbegrip van het eigen risico dat MKBHJ in verband met die verzekering draagt. Onder een gebeurtenis als bedoeld in de vorige zin wordt ook een nalaten begrepen.

16. Indien door of in verband met de uitvoering van een opdracht van een cliënt of anderszins schade aan personen of zaken wordt toegebracht, waarvoor MKBHJ aansprakelijk is, zal die aansprakelijkheid beperkt zijn tot het bedrag of de bedragen, waarop de door MKBHJ afgesloten algemene aansprakelijkheidsverzekering (AVB) aanspraak geeft met inbegrip van het eigen risico dat MKBHJ in verband met die verzekering draagt.
17. Het is mogelijk dat personen die in verband met de uitvoering van een opdracht van een cliënt worden ingeschakeld, hun aansprakelijkheid in verband daarmee willen beperken. MKBHJ gaat ervan uit, en bedingt zo nodig bij deze, dat alle haar gegeven opdrachten van cliënten de bevoegdheid inhouden om een dergelijke aansprakelijkheidsbeperking mede namens die cliënten te aanvaarden.
18. Indien de uitvoering van een opdracht van een cliënt meebrengt dat een buiten Nederland gevestigde persoon die niet aan MKBHJ verbonden is en evenmin deel uitmaakt van een door MKBHJ aangegaan samenwerkingsverband, wordt ingeschakeld om werkzaamheden in het kader van de gegeven opdracht te verrichten, zal MKBHJ niet aansprakelijk zijn voor fouten die door deze persoon onverhoopt mochten worden gemaakt.
Jurigo is niet aansprakelijk voor schade indien zij door overmacht in de onmogelijkheid verkeert aan haar verplichtingen uit de overeenkomst te voldoen, daaronder begrepen doch niet beperkt tot
a) (stroom)storingen die optreden in betalingssystemen en/of apparatuur waarvan jurigo.nl zich bedient en
b) (stroom)storingen die optreden in de systemen en/of apparatuur waarvan jurigo.nl zich bedient om onder andere, maar niet uitsluitend, de Website, de bestelprocedure, en/of de Documenten of Producten te faciliteren.

Intellectuele eigendomsrechten
19. De intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de geleverde Documenten en Producten blijven berusten bij Jurigo en haar toeleveranciers.

20. Afnemer verkrijgt slechts een voor Jurigo terstond herroepbaar, niet‐overdraagbaar en niet‐exclusief gebruiksrecht op de geleverde Documenten en Producten, welk gebruiksrecht uitsluitend zal inhouden dat:
a) Afnemer Documenten mag gebruiken om door verdere invulling en aanpassing naar de concrete situatie zelf of met behulp van derden, zoals Jurigo juristen of MKB Huisjuristen, te komen tot definitieve, voor het betreffende geval bruikbare juridische documenten en/of bedrijfsdocumenten.
b) Afnemer geen concurrerende activiteiten verricht met betrekking tot documenten die als concurrerend voor Jurigo te kwalificeren zijn, een en ander in de meest ruime zin van het woord, doch in ieder geval inhoudend dat het Afnemer verboden is Documenten of Producten te wederverkopen;
c) Afnemer de documenten uitsluitend voor eigen gebruik mag aanwenden;
d) Afnemer de documenten niet aan derden zal verstrekken, tenzij het betreft eigen medewerkers.

Geschillenbeslechting, bevoegde rechter
21. Op de rechtsverhouding tussen MKBHJ en haar cliënten zal het Nederlands recht van toepassing zijn. De Nederlandse rechter is bevoegd van enig geschil dat tussen MKBHJ en een cliënt mocht ontstaan, kennis te nemen.

22. Naast de op grond van de wet bevoegde rechter zal de daartoe bevoegde rechter in het arrondissement Midden-Nederland bevoegd zijn van mogelijke geschillen tussen cliënt en MKBHJ kennis te nemen.

Diversen
23. Indien Afnemer een ondernemer is die beroeps‐en/of bedrijfsmatig handelt dan is de Wet Koop op Afstand en de Wet Overeenkomst op Afstand tot het Verrichten van Diensten op de overeenkomst van partijen niet van toepassing.

24. Jurigo is te alle tijde gerechtigd de prijzen op de website aan te passen.

25. Jurigo is voorts gerechtigd onderhavige Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen.

26. Indien Afnemer in strijd handelt met enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden, is Jurigo gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang zonder rechterlijke tussenkomst en zonder dat zij gehouden is tot enige schadevergoeding, geheel of gedeeltelijk te ontbinden.

27. Indien enige bepaling of deel daarvan in deze Algemene Voorwaarden nietig mocht zijn, dan wel vernietigd mocht worden, dan blijven de Algemene Voorwaarden voor het overige in stand. Partijen zullen alsdan voor de nietige c.q. vernietigde (deel)bepaling een regeling overeenkomen die het best aansluit bij de nietige of vernietigde (deel)bepaling.

Slotbepalingen
28. Niet alleen MKBHJ, maar ook alle personen die bij de uitvoering van enige opdracht van een cliënt zijn ingeschakeld, kunnen op deze algemene voorwaarden een beroep doen. Hetzelfde zal gelden voor vroegere medewerkers met inbegrip van hun eventuele erfgenamen, indien zij aansprakelijk worden gehouden nadat zij het kantoor van MKBHJ hebben verlaten.

29. Deze algemene voorwaarden zijn in de Nederlandse taal gesteld. Op verzoek kan een Engelstalig exemplaar worden toegezonden, de Nederlandse tekst is bindend.

Versie mei 2016